• ایجاد بستر مناسب برای گفتگو و تبادل نظر صاحبنظران نهاد های علمی و اجرایی ذیربط و اثرگذار بر روند محیط زیست در ایران به منظور ترسیم استراتژی ها, چشم انداز ها و چالشهای سیاستگذار در مورد توسعه پایدار و محیط زیست
  • کمک به بومی سازی گفتمان بین الملل محیط زیست بر اساس شرایط فرهنگی, سیاسی و اجتماعی کشور و نیز زمینه سازی برای شکل گیری گفتمان های جدید در سطوح ملی و محلی برای توجه به محیط زیست از منظر اجتماعی و فرهنگی
  • ارتقاء جایگاه نظام جمهوری اسلامی ایران در مجموعه تلاش های در دست انجام جامعه علمی کشور برای حصول موفقیت در تحقق راهبردهای سازگار با محیط زیست و کاهش پیامدهای مخرب آن
  • افزایش آگاهی و حساس سازی افکار عمومی جامعه به ویژه جوانان و کودکان در زمینه محیط زیست و اثرات تخریبی آن بر نسل های آینده با تاکید بر ابعاد اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی
  • تشویق نهاد های دولتی و غیر دولتی مرتبط با محیط زیست و توسعه پایدار
  •  اتخاذ دیپلماسی محیط زیست فعال در زمینه برنامه ها و اقدامات بلند مدت مرتبط با محیط زیست مبتنی بر اصول مشارکتی در سطوح ملی, منطقه ای و بین المللی
  • اقدامات سازنده زیست محیطی در جهت اقتصاد و صنعت سبز توسط ارگانهای ذیربط...