مجتبی اردستانی
رئیس
دانشیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: ardestan [at] ut.ac.ir
محمد حسین نیک سخن
دبیر علمی
دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: niksokhan [at] ut.ac.ir
امین پاداش
دبیر اجرایی
دبیر اجرایی
پست الکترونیکی: apadash [at] ut.ac.ir
محمد علی زاهد
دبیر کمیته سیاستگذاری
دانشگاه خوارزمی
پست الکترونیکی: zahed51 [at] yahoo.com
سید جلال الدین شایگان
عضو کمیته سیاستگذاری و کمیته علمی
استاد دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکی: shayegan [at] sharif.edu
سمیه فرهنگ
عضو کمیته سیاستگذاری
دانشگاه علوم پزشکی تهران
پست الکترونیکی: ceset [at] ut.ac.ir
محمد تقی جعفرزاده
عضو کمیته سیاستگذاری
وزارت نفت
پست الکترونیکی: mt_jafarzadeh [at] yahoo.com
محمد رضا عظیمیان
عضو کمیته سیاستگذاری
سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران
پست الکترونیکی: gaz_esfahan [at] yahoo.com
محمد علی کمالی
عضو کمیته سیاستگذاری
نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
پست الکترونیکی: kamali1336 [at] gmail.com
احمدرضا محمدی
عضو کمیته سیاستگذاری
آبفای استان تهران
پست الکترونیکی: a_dehcheshmeh [at] yahoo.com
امیر حسن جعفری ورامینی
عضو کمیته سیاستگذاری
ستاد محیط زیست و توسعه پایدار تهران
پست الکترونیکی: amirhasanj [at] gmail.com
مرتضی عاقل منش
عضو کمیته سیاستگذاری
سازمان بوستانها و فضای سبز شهرداری تهران
پست الکترونیکی: baghelmanesh [at] gmail.com
محمد عنایت زاده
عضو کمیته سیاستگذاری
وزارت نفت
پست الکترونیکی: m.enayatzadeh [at] mop.ir
بهروز درویش
عضو کمیته سیاستگذاری
معاونت فنی و عمرانی شهرداری
پست الکترونیکی: behrouz.darvish [at] yahoo.com
محسن اسلامی زاده
عضو کمیته سیاستگذاری
آب منطقه ای تهران
پست الکترونیکی: m6e7 [at] yahoo.com
انسیه اسماعیلی
عضو کمیته سیاستگذاری
سازمان حفاظت محیط زیست
پست الکترونیکی: esmaeilidoe [at] gmail.com
محسن سعیدی
عضو کمیته علمی
دانشگاه علم و صنعت
پست الکترونیکی: msaeedi [at] iust.ac.ir
علامرضا نبی بیدهندی
عضو کمیته علمی
دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: ghhendi [at] ut.ac.ir
مهدی محمدی
عضو کمیته علمی
دانشگاه خلیج فارس
پست الکترونیکی: mehdimohammady [at] gmail.com
علی‌ اکبر زینتی زاده
عضو کمیته علمی
دانشگاه رازی کرمانشاه
پست الکترونیکی: aliazinatiz [at] yahoo.com
رامین عزتی
عضو کمیته علمی
دانشگاه خوارزمی
پست الکترونیکی: ezati2000 [at] yahoo.com
رزیتا مددی
عضو کمیته علمی
دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: rozamadadi [at] gmail.com