برای ثبت نام و ارسال مقاله، از گزینه "عضویت در سایت" می بایست پروفایل عضویت در سایت ساخته شود. کد کاربری و رمز عبور از طریق ایمیل ارسال خواهد شد. 

مقاله های ارسالی میبایست در فرمت ارایه شده باشند.

------------------------------------------

برای چاپ مقاله پذیرفته شده در مجموعه مقالات کنفرانس، ثبت نام نویسنده مسئول ضروری می باشد. هر نویسنده مسئول فقط می تواند دو مقاله در کنفرانس داشته باشد.

------------------------------------------

برای ثبت نام و واریز هزینه (با مقاله و یا بدون مقاله)، از منوی ثبت نام، گزینه فرم شرکت در کنفرانس را انتخاب نموده و مراحل را دنبال نمایید. در این بخش گزینه ای که در زمان ثبت نام در سایت انتخاب نموده اید فعال می باشد. در این بخش میبایست فیش پرداخت هزینه آپلود گردد.

------------------------------------------

در صورت ثبت نام با مقاله، روی فیش و نیز در قسمت توضیحات، کد مقاله یا مقاله ها را درج نمایید.

------------------------------------------

برای ثبت نام در کارگاه، از منوی ثبت نام، شرکت در کاگاههای آموزشی را انتخاب نمایید. کارگاه مورد نظر را انتخاب و کلید ذخیره را بزنید. با انتخاب گزینه صدور صورت حساب و پرداخت هزینه، نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر اقدام نمایید. هزینه کارگاه می بایست به شماره حساب کنفرانس واریز و تصویر آن در سایت بارگزاری شود. جهت کسب